ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว ฐิตกมล ปรุงเสริม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นาง มณภา ศรีวิสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2