ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาว จิราภรณ์ นนทามิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุดา จันทร์สุรางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุธี คชาผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2