ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาว จิราภรณ์ นนทามิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดา จันทร์สุรางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุธี คชาผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิวัฒน์ ใบธน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1