ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนนท์ จงไกรจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3