ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนาตยา ช่วยไชยศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจิราวรรณ ปรีชา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางจิรนันท์ เรืองรุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3