ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาตยา ช่วยไชยศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว สุกันยา ลัทธิพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นาง จิราวรรณ ปรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นาง จิรนันท์ เรืองรุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1