ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนาตยา ช่วยไชยศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางจิราวรรณ ปรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางจิรนันท์ เรืองรุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3