ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นาง เพ็ญทิพย์ สังขรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาว อัจฉรา นาควานิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาว ประณีต เจริญวาศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นาย พงศธร ทุมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3