ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอัจฉรา นาควานิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวประณีต เจริญวาศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1