ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉรา นาควานิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประณีต เจริญวาศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงศธร ทุมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1