ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาง กษมาวดี กำลังเกื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาง ปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาว ดวงพร จุลพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1