ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกษมาวดี กำลังเกื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดวงพร จุลพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3