ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาว เปมิกา มุสิกวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง อนงค์ ทองนุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นาง กฤติกา อยู่พิทักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2