ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง กฤติกา อยู่พิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นาง อนงค์ ทองนุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาว เปมิกา มุสิกวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2