ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล

นางสาวอัจฉรา นาควานิช
หัวหน้างานกิจการนักเรียน