ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สุขหมื่น
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร คำด้วง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร คำด้วง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0810826088