ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบุคคล
คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือน มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 809.56 KB
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.3 KB
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการบริหารกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.52 KB
คำสั่งประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.29 KB
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.77 KB