ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
คำสั่งคุมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.32 KB
คำสั่งการสอบการวัดผลความสามารถในการอ่าน - เขียน วิชาภาษาไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อจัดเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส. ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.83 KB
คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET (สพฐ) ระดับชั้น ม.3 และสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 และ ม.6 ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.79 KB
ตารางสอน เทอม 2/62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.87 KB
คำสั่งคุมนักเรียนเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 678.65 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดผลกลางภาค 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.93 MB
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB