ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เนื้อร้อง/ทำนอง ครูวีระพันธ์ 
             
               พวกเราชาวพระพรหมพิยานุสรณ์     นามขจรก้องไกลไปทั่งหล้า
     แหล่งเสริมสร้างสรรพกิจวิทยา                  เพื่อพัฒนาการการศึกษาแก่เยาวชน
     ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งพระพรหม            ประสานสังคมสร้างความดีที่ฝันใฝ่
     มีระเบียบ เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำวินัย               วิชาการก้าวไกลไปทั่วหล้า 

              พวกเราชาวพระพรหมพิยานุสรณ์     นามขจรก้องไกลไปทั่งหล้า
     แหล่งเสริมสร้างสรรพกิจวิทยา                  เพื่อพัฒนาการการศึกษาแก่เยาวชน
     ม่วงเหลืองดีเลิศประเสริฐศรี                     สร้างคนดีด้วยวิธีที่มุ่งมั่น
     เทคโนโลยีก้าวไกลติดตามทัน                  ตำรงมั่นหลักปรัชญาประชาธิปไตย