ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

             
                พันธกิจโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

               
                1. พัฒนาผู้เรียนรอบด้านเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ
                2. พัฒนาสื่ิอเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
                3. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                4. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์และ
                    ค่านิยมความ   เป็นไทย
                5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                6. ส่งเสริม พัฒนาครูตามมาตราฐานวิชาชีพ
                7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและส่วนร่วม

         à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง