ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 
ปรัชญา โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

      วินัยเยียม  เปี่ยมคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  เสริมสร้างสังคม  ดำรงประชาธิปไตย


วิสัยทัศน์ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

         โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักเศรษฐพอเพียง มีเอกลักษณ์ค่านิยมความเป็นไทยและเป็นคนดีของสังคม
 

 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง