ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

        รูปพระพรหม ๔ หน้า๔ มือ
                           
                    ๔ หน้า๔ มือ  หมายถึง พระพรหมเป็นผู้สร้างเยาวชนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนมี                                                         คุณภาพมี คุณลักษณะเป็นคนดี ๔ ประการ ความงาม ๔ ประการ
                                                 
                                       ๑.ความดี ๔ ประการ

                                                        ๑.๑ สติปัญญาดี
                                                        ๑.๒ มีทักษะอาชีพดี
                                                        ๑.๓ มีสุขภาพกายใจดี
                                                        ๑.๔ มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และประชาธิปไตยดี
                                       ๒. ความงาม ๔ ประการ คือ พรหมวิหาร ๔ ประการ
                                                        ๒.๑ มีความเมตตา
                                                        ๒.๒ มีความกรุณา
                                                        ๒.๓ มีมุติตา
                                                        ๒.๔ มีอุเบกขา