ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลสถานศึกษา


        ชื่อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ที่ตั้ง ๑๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒      เบอร์โทร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑
E-mail : pns.181@gmail.com  เลขผู้เสียภาษี 0994000557809  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๖๒ ไร่ – ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อำเภอพระพรหม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยกรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๗๑ คน และใช้สถานที่เรียนชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดพระพรหม ด้วยคณะกรรมการสภาตำบลนาพรุผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทผู้ครอบครองที่ดิน ได้เล็งเห็นเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงประชุมตกลงกันให้มีการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙

ชื่อโรงเรียน                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ               Praprompittayanusorn School
ชื่อย่อภาษาไทย                พ.น.ส.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            P.N.S.

     
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

        รูปพระพรหม ๔ หน้า๔ มือ
        ๔ หน้า๔ มือ  หมายถึง พระพรหมเป็นผู้สร้างเยาวชนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนมีคุณภาพมี                คุณลักษณะเป็นคนดี ๔ ประการ ความงาม ๔ ประกา
               
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

               ๑.ความดี ๔ ประการ

                      ๑.๑ สติปัญญาดี
                      ๑.๒ มีทักษะอาชีพดี
                      ๑.๓ มีสุขภาพกายใจดี
                      ๑.๔ มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และประชาธิปไตยดี

                ๒. ความงาม ๔ ประการ คือ พรหมวิหาร ๔ ประการ

                      ๒.๑ มีความเมตตา
                      ๒.๒ มีความกรุณา
                      ๒.๓ มีมุติตา
                      ๒.๔ มีอุเบกขา

             สีประจำโรงเรียน  ม่วง – เหลือง
                            หมายถึง ผู้ที่มีความสุขุมนุ่มลึก เยือกเย็น เสมอต้นเสมอปลายกับบุคคลอื่นได้อย่างดี
             ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นอินทนิน (สีม่วง) ต้นประดู่ (สีเหลือง)


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.91 KB