ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์


                พัฒนาผู้เรียนรอบด้านเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ
                พัฒนาสื่ิอเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
                พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์และ
                ค่านิยมความ   เป็นไทย
                ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                ส่งเสริม พัฒนาครูตามมาตราฐานวิชาชีพ
                พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและส่วนร่วม