ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
        รูปพระพรหม ๔ หน้า๔ มือ
                            ๔ หน้า๔ มือ  หมายถึง พระพรหมเป็นผู้สร้างเยาวชนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนมีคุณภาพมี                                               คุณลักษณะเป็นคนดี ๔ ประการ ความงาม ๔ ประกา
                                                  ๑.ความดี ๔ ประการ
                                                        ๑.๑ สติปัญญาดี
                                                        ๑.๒ มีทักษะอาชีพดี
                                                        ๑.๓ มีสุขภาพกายใจดี
                                                        ๑.๔ มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และประชาธิปไตยดี
                                                  ๒. ความงาม ๔ ประการ คือ พรหมวิหาร ๔ ประการ
                                                        ๒.๑ มีความเมตตา
                                                        ๒.๒ มีความกรุณา
                                                        ๒.๓ มีมุติตา
                                                        ๒.๔ มีอุเบกขา