ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา

        ชื่อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ที่ตั้ง ๑๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒      เบอร์โทร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑
E-mail : pns.181@gmail.com  เลขผู้เสียภาษี 0994000557809  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๖๒ ไร่ – ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อำเภอพระพรหม
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
         โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยกรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ โดยเปิดรักสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๗๑ คน และใช้สถานที่เรียนชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดพระพรหม ด้วยคณะกรรมการสภาตำบลนาพรุผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทผู้ครอบครองที่ดิน ได้เล็งเห็นเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงประชุมตกลงกันให้มีการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙

ชื่อโรงเรียน                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ               Praprompittayanusorn School
ชื่อย่อภาษาไทย                พ.น.ส.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            P.N.S.

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
        รูปพระพรหม ๔ หน้า๔ มือ
        ๔ หน้า๔ มือ  หมายถึง พระพรหมเป็นผู้สร้างเยาวชนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนมีคุณภาพมี                คุณลักษณะเป็นคนดี ๔ ประการ ความงาม ๔ ประกา
                ๑.ความดี ๔ ประการ
                      ๑.๑ สติปัญญาดี
                      ๑.๒ มีทักษะอาชีพดี
                      ๑.๓ มีสุขภาพกายใจดี
                      ๑.๔ มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และประชาธิปไตยดี
                ๒. ความงาม ๔ ประการ คือ พรหมวิหาร ๔ ประการ
                      ๒.๑ มีความเมตตา
                      ๒.๒ มีความกรุณา
                      ๒.๓ มีมุติตา
                      ๒.๔ มีอุเบกขา

สีประจำโรงเรียน  ม่วง – เหลือง หมายถึง ผู้ที่มีความสุขุมนุ่มลึก เยือกเย็น เสมอต้นเสมอปลายกับบุคคลอื่นได้อย่างดี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นอินทนิน (สีม่วง) ต้นประดู่ (สีเหลือง)


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.91 KB