ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
22 ก.ย. 63 การประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ
02 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
27 ก.พ. 63 กิจกรรม งานมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส. ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
14 ก.พ. 63 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ
ชุดลูกเสือ -
12 ก.พ. 63 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2562
- -
06 ก.พ. 63 ส่งแนวโน้มนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
- -
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 O-NET
-ชุดนักเรียน -
27 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 สัปดาห์ติวเข้ม ม.3
- -
18 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ ม.3
  1. 09.00 - 11.30 อังกฤษ
  2. 13.00 - 15.00 คณิต
ชุดนักเรียน โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
17 ม.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- -
17 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์
  1. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์  ม.3
  2. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์  ม.6
- -
15 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์
  1. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ ม.6 คาบ8 (วิทย์)
- -
12 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์
  1. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์  ม.3
  2. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์  ม.6
- -
10 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์
  1. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์  ม.3
  2. สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์  ม.6
- -
10 ม.ค. 63 ประกาศผลการเรียน กลางภาค 2/2562 ออนไลน์
- งานวัดผลตรวจสอบคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- ประกาศผลการเรียน กลางภาค 2/2562 ออนไลน์ 
- ครูผู้สอนส่งเล่ม ปพ.5 ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
09 ม.ค. 63 ครูผู้สอนส่งคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนและคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SGS
08 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ ม.6 คาบ 8 (คณิต)
04 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ ม.3
03 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ ม.3
26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2562
ชุดนักเรียน
25 ธ.ค. 62 วันคริสต์มาส
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 62 วันพ่อแห่งชาติ
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษาประจำปี 2562
ชุดนักเรียน
13 พ.ย. 62 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนืองในวันรักต้นไม้ประจำปี
11 พ.ย. 62 กิจกรรม วันลอยกระทง (โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์จัดทำกระทงเข้าร่วมประกวด)
31 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
30 ต.ค. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/62
09 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดนักเรียน
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค 1/ 2562
ชุดนักเรียน
04 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน
21 ก.พ. 62 หมกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
01 พ.ย. 61 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2561
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
05 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68

 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

 resize
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ปฏิทินปฏิบัติงาน งานวิชาการ ประจำเดือนสิงหารคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์