ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
09 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดนักเรียน
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค 1/ 2562
ชุดนักเรียน
04 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
07 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน
21 ก.พ. 62 หมกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
01 พ.ย. 61 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2561
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
05 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68

 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

 resize
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ปฏิทินปฏิบัติงาน งานวิชาการ ประจำเดือนสิงหารคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์