ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียน พระพรหทพิทยานุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 เมษายน 2539
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..